Bestil tid på 33 32 30 90 eller Book her

Kurv

Ingen varer i kurven.

Booking

UNDERSØGELSER OG FORSKNING AF HARTUNGCENTRETS BEHANDLING

BODY SELF DEVELOPMENT SYSTEM

… Har deltaget i flere videnskabelige undersøgelser – herunder et 2-årigt forsøg på Rigshospitalet, hvor man undersøgte systemets effekt på stemmen samt en generel undersøgelse af centre for integreret medicin på Danmarks Farmaceutiske Højskole i 1994.

Undersøgelse på den Farmaceutiske højskole i 1994 – DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE – INSTITUT FOR SAMFUNDSFARMACI – Universitetsparken 2, 2100 København Ø

V/VIDENSKABELIG MEDARBEJDER, SOCIOLOG ELSEBETH HOFMEISTER:

”Hartungcentret (Body SDS) er et af de seks centre, der indgik i undersøgelsen af centre for integreret medicin, i forskningsrapporten fra Danmarks Farmaceutiske Højskole (Institut for Samfundsfarmaci) 1994. I center-undersøgelsen indgår en brugerundersøgelse af 577 personer. Fra Hartungcentret indgår der 271 personer, hvoraf 164 er kvinder og 105 er mænd. Over halvdelen (64 %), der går til behandling på Hartungcentret, angiver at være utilfredse med den etablerede behandling, og årsagen til denne utilfredshed er, at de ikke mener, medicin hjælper. At brugerne anerkender og er glade for den service, de får på Hartungcentret, fremgår af, at hele 30 % er startet med at gå til centret, uden at de tidligere har søgt behandling i det etablerede system. Tendensen er altså, at de alternative behandlingstilbud for en række mennesker bliver en kerneydelse, mens etablerede behandlingstilbud benyttes som supplement.

Tre ud af fire personer mener, at det fysiske og psykiske hænger sammen, hvilket stemmer overens med Hartungcentrets behandlingsmodel, hvor behandlingen orienterer sig mod det ”hele” menneske. I denne forbindelse fremhæver en stor del af de adspurgte Hartungsystemet, som en effektiv og helende behandlingsform, hvor der både arbejdes med den fysiske og psykiske dimension af mennesket. De hyppigste helbredsproblemer brugerne henvender sig til centret med, er lidelser i bevægeapparatet og psykiske lidelser, mens en mindre gruppe (10 %) henvender sig med henblik på forebyggelse og velvære.

Konkluderende må det siges, at brugerne af Hartungcentret er ovenud tilfredse. 20 % siger således at de er blevet helbredt, mens 77 % siger, at de har fået det bedre (svarene er givet på et vilkårligt tidspunkt af behandlingen og altså ikke efter endt behandling).”

ADDUKTIONSPROBLEMER HOS SANGERE

Docent Anne Rosing-Schow, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Docent Nina Lange, Nordjysk Musikkonservatorium, Overlæge Niels Rasmussen, Øre-næse-halskirurgisk klinik, Rigshospitalet, Ole Kåre Føli, Body Self Development´s System – behandler, Karlslunde.

RESUME

Blandt de funktionelle stemmeproblemer hos sangere rummer adduktionsinsufficiens, dvs. manglende lukning af stemmelæberne til lydgivningsstilling, en særlig problematik, idet den i vid udstrækning indebærer kompensatoriske spændinger (erstatningsspændinger af uhensigtsmæssig og funktionsforstyrrende karakter).

“Formålet med nærværende undersøgelse har været at vurdere, om en behandling af de kompensatoriske spændinger (Body Self Development´s System) kunne afdække de tilgrundliggende fysiologiske årsager til adduktionsproblemerne, og således muliggøre at den sangpædagogiske indsats gøres mere målrettet.”

Dette er søgt vurderet ved en formaliseret objektiv undersøgelse samt en elektronisk stemmeanalyse før og efter behandling.

8 sangere, 4 kvinder og 4 mænd, i alderen 22 – 33 år, såvel semiprofessionelle som professionelle med gennemsnitlig 5 års sangundervisning på konservatorieniveau og generelt omfattende solistisk virksomhed blev udvalgt. Sangerne, rytmiske såvel som klassiske, opfyldte generelt de respektive genres æstetiske krav men oplevede jævnligt funktionel ufrihed. Af de 8 sangere var 4 klassiske sangere blevet udvalgt ud fra et indtryk af en skjult, kompenseret, adduktionsinsufficiens, mens de 4 rytmiske sangere var udvalgt ud fra et indtryk af en åbenbar adduktionsinsufficiens.

“Den umiddelbare effekt af Body SDS-behandlingen var en konsekvent ændring af grundfrekvensen, Fo, hos sangere i enten opad- eller nedadgående retning. Ændringerne fulgte den enkelte sangers individuelle problematik, idet større ændringer indicerede det naturlige stemmeleje.”

SPI, Soft Phonation Index, udtrykker den relative energi af overtoner og angiver graden af luftfyldthed i stemmen. SPI-værdierne viste efter behandling og efterfølgende sangpædagogisk træning en total reduktion hos de rytmiske sangere. De klassiske sangere reagerede derimod med en øget SPI-værdi.

Jitter (korttidsvariation af grundfrekvensen) udviste ingen konsekvente ændringer hverken som følge af Body SDS-behandlingerne eller af hele behandlingsforløbet. Shimmer (korttidsvariation af styrken) viste med en enkelt undtagelse en reduktion af shimmerværdien hos alle sangere uden et konsekvent mønster i reaktionen på Body SDS-behandlingen.

Undersøgelsen tyder altså på, at Body SDS-behandlingen umiddelbart afdækkede det naturlige stemmeleje samt indebar, at kombinationen med den sangpædagogiske indsats medførte en reduktion af de kompensatoriske spændinger. Undersøgelsen understøttede endvidere, at en kombineret primær undersøgelse med Body SDS-behandling kan være vejledende for den videre tilrettelæggelse af det sangpædagogiske arbejde, og derfor kan anbefales i forbindelse med optagelse på konservatoriernes sangstudium og i uddannelsen af sangere generelt.

Nærværende arbejde skal betragtes som en pilotundersøgelse. Ovenstående fund skal derfor søges yderligere bekræftet. Undersøgelsen indicerer, at interdisciplinære studier vil kunne bidrage til en bedre forståelse af adduktionsproblemer og danne baggrund for en fysiologisk korrekt optræning af adduktionsmuskulaturen.

“Det skønnes således, at der er et stort potentiale i og behov for yderligere forskning indenfor krydsfeltet mellem lægevidenskab, sangpædagogik og alternativ behandling inden for det sangpædagogiske område.”

Se også vores statistikker